Sacramentencatechese

Alhoewel minimaal is er toch een parochieel catechese-aanbod als het gaat om de voorbereiding op het doopsel, de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer onder schooltijd, maar wel op school (na schooltijd). Het is wrang te constateren dat (de voorbereiding op) het Vormsel het laatste contact is dat wij als parochie nog met de jeugd hebben.

Kinderclubje

Als vervolg op de Communievoorbereiding bestaat er in ons parochiecluster een ‘kinderclubje’ dat een keer per maand op vrijdagmiddag bij elkaar komt. Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van een bijbelverhaal ingegaan op de actualiteit van ons dagelijks leven en wordt de geboden leerstof verwerkt in het maken van een knutselwerkje. De kinderen van het kinderclubje bereiden ook de kinderkruisweg op Goede Vrijdag voor. Die kinderkruisweg wordt door de kinderen zelf vorm gegeven in die zin, dat ze zelf het lijdensverhaal vertellen en uitbeelden.

Kinjerkirk

Via een maandelijkse ‘Kinjerkirk’ in de multifunctionele ruimte (MFR) van de St. Matthiaskerk in Posterholt (tijdens de gebruikelijke vooravondmis aldaar van 19.00 uur) proberen we aan de hand van de liturgie ook de brug tussen leren en leven te slaan. Het betreft een soort ‘kindernevendienst’, maar dan toch meer met de nadruk op catechese dan op liturgie.

Kinder- en jeugdcatechese

In priorij Thabor in St. Odiliënberg wordt wekelijks een structurele kindercatechese aangeboden. Tijdens deze lessen worden de geloofsgeheimen benaderd vanuit liturgisch perspectief. Zo is er tijdens de Adventstijd en Kersttijd aandacht voor de Menswording van Jezus Christus, tijdens de Vastentijd en Paastijd voor het Lijden, de Dood en de Verrijzenis van Christus. Ook onderwerpen als de Heilige Mis, het Onze Vader, de Geloofsbelijdenis , Maria, Engelen, Heiligen etc. komen aan de orde.

De catechese voor kinderen en jeugdigen wordt gegeven op de zaterdagmorgen van 10.00 u. tot 11.00 uur, op vrijdagmiddag van 15.30 u. tot 16.30 u. en eventueel op woensdagmiddag van 15.00 u. tot 16.00 u. in de priorij. De kinderen van de basisschool zijn in drie leeftijdsgroepen verdeeld en er is een groep voor de jeugd van het voortgezet onderwijs. Voor iedere leeftijdsgroep is een maal per maand een les voorzien. Het schooljaar wordt beëindigd met een collectieve toneelbijeenkomst waaraan alle betrokkenen (jong en ouder) veel vreugde plegen te beleven. Aanmelden voor catechese-les is mogelijk: inlichtingen@priorijthabor.nl