Omdat het oude kerkhof rondom de (oude) kerk van Montfort te klein was geworden, werd in 1937 aan de Huysbongerdweg een nieuw kerkhof in gebruik genomen. Daar werden ook de 186 slachtoffers van de bombardementen in januari 1945 gezamenlijk begraven.

“Sedert september 1944 vielen er granaten in het dorp, maar niet zoo dat er vele dooden en gewonden van kwamen. Op 19 januari 1945 begon een ware hagel van granaten neer te komen, die eenige dagen aanhield en die op den eersten dag verschillende burgers doodde. Men weet niet, of deze beschieting het gevolg is geweest van valsche inlichtingen aan de Engelschen, waardoor deze in de meening verkeerden, dat Montfort vol SS-troepen en tanks zat, of dat ze louter een voorbereiding moest zijn van den aanval van het tweede Engelsche leger onder generaal Dempsey op den driehoek ten Zuiden en Westen van de Roer. Gruwelijke bombardementen volgden op 20, 21 en 22 januari, die de kom van het dorp in puinhoopen veranderde, waarin straten zelfs niet meer te onderscheiden waren. De bevrijding kostte het dorp en de evacué’s samen 183 dooden, waarvan 70 uit het eigenlijke dorp. De dag van 21 januari werd tot herdenkings- en rouwdag bestemd” (Van Rijswijck, 1946).

Vier jaar later (1949) werd er er ter nagedachtenis aan deze tragische gebeurtenis(sen) een monument onthuld en ingezegend, waar telkenjare op 4 mei een herdenkingsdienst wordt gehouden. Omdat te verwachten viel dat de begraafcapaciteit weldra te klein zou zijn werd in 1976 nog een een stuk grond aan de noordzijde van het kerkhof (Overkwartier) aangekocht. Achteraf bezien bleek deze uitbreiding bleek deze uitbreiding niet nodig te zijn. Een jaar na de daartoe benodigde wijziging van het bestemmingsplan (RB 29 september 2022) werd dat gedeelte in vierbouwkavels aan particulieren verkocht.

In Montfort is er geen algemene (gemeentelijke) begraafplaats.  Zie verder het kerkhofreglement en de tarieven.

zie ook: graftombe.nl