Kerkfinanciën

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de Kerkleden wordt dan ook jaarlijks in het kader van de (landelijke) Actie Kerkbalans gevraagd om een structurele bijdrage voor het werk in, aan en vanuit de kerk. Zo doet dus ook de Rooms Katholieke Kerk, via de parochies. Natuurlijk bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van onroerend goed of geldmiddelen, een vermogen dat het de parochie mogelijk maakt grotere projecten te realiseren (onderhoud, restauratie, onvoorziene uitgaven) en/of bij tegenvallende resultaten de exploitatie in balans te houden. Parochies ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of specifieke projecten. Voor onze exploitatie zijn we dus voornamelijk op U als leden (parochianen) aangewezen.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van beloningen voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in standhouden van de (kerk-)gebouwen (denk aan onderhoud, restauratie, energiekosten, belastingen, verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salariskosten en onkostenvergoedingen). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Naast de gebruikelijke misstipendia en collecten tijdens de kerkdiensten en de opbrengst van (offer-)kaarsen vormt de kerkbijdrage (ook wel gezinsbijdrage genoemd) de voornaamste bron van inkomsten van een parochie. Dat is een vrijwillige, maar structurele bijdrage die wij als parochie van onze parochianen mogen ontvangen. Jaarlijks wordt in het kader van de landelijke Actie Kerkbalans bijzondere aandacht daarvoor gevraagd. In ons bisdom geldt een richtbedrag van 115 euro per jaar (stand 2023), maar lagere bedragen zijn ook welkom. Als ieder naar vermogen zou bijdragen, zouden de kerkfinanciën  er heel wat rooskleuriger uitzien.

Wist u dat

  • De parochie geen (structurele) financiële ondersteuning krijgt, noch van de burgerlijke overheid (gemeente, provincie, Rijk), noch van de kerkelijke overheid (bisdom, Vaticaan)?
  • Dat het kerkelijk gezien juist omgekeerd is, dat wij als parochie jaarlijks een structurele bijdrage (2 x 8% van onze inkomsten) aan het bisdom dienen af te dragen?
  • De kerkbijdrage (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting?
  • U (om belastingtechnische redenen) ook kunt kiezen voor een periodieke gift?
  • Bij voldoende kerkbijdrage (richtbedrag) geen kosten verschuldigd zijn voor rouw- en trouwdiensten, noch bij Doopsel, Eerste Heilige Communie en Vormsel? Zie verder tarieven.

Hoe kunt u de betaling van de kerkbijdrage regelen?

Het ligt aan U of U periodiek (maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks) een bepaald bedrag aan onze (en daarmee ook Uw) parochie wilt overmaken. Daarmee maakt U het niet allen mogelijk onze kerk overeind en onze parochie draaiend te houden, maar stelt U ons eveneens in staat wat verder vooruit te kijken en te plannen. U kunt Uw bankinstelling machtigen dit te ‘automatiseren’ middels een periodieke overschrijving. Die machtiging kan te allen tijde door u stopgezet worden. Er zijn ook parochies waar gewerkt wordt met zogenaamde ‘incasso’s’. Daarbij machtigt U de parochie om periodiek Uw kerkbijdrage van Uw bankrekening te laten afschrijven (‘incasseren’). Zo functioneert het (bij ons alleen) in Herkenbosch en St. Odiliënberg.

Hieronder vindt u de IBAN nummers van de verschillende parochies. Het RSIN nummer kunt u gebruiken bij de belastingaangifte.

Kerkbestuur H. Andreas

IBAN: NL 40 RABO 0133 0004 00
RSIN: 824125277

Kerkbestuur H. Matthias

IBAN: NL 06 RABO 0142 3017 60
RSIN: 824135611

Kerkbestuur H. Sebastianus

IBAN: NL 52 RABO 0121 4020 88
RSIN: 2582260

Kerkbestuur H. Catharina

IBAN: NL 39 RABO 0134 7041 26
RSIN: 824127869

Kerkbestuur H. Martinus

IBAN: NL 10 RABO 0154 6005 12
RSIN: 824135106

Kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

IBAN: NL79 RABO 0138 1180 00
RSIN: 2582077

Opgeven kerkbijdrage

Een of meer velden bevatten een fout; graag controleren en opnieuw proberen.
Uw naam*

Straatnaam en nummer*

Postcode*

Plaats*

E-mailadres*

Telefoon*

Mobiel

In welke kerk?*

Hoeveel geld?*

ik betaal*

Naam bank*

IBAN*