privacy

Privacybeleid parochiecluster Roerstreek

Bij onze parochies kunt U terecht voor alle diensten zoals op deze website omschreven, terwijl de parochies natuurlijk ook geld en (onroerend) goed beheren om de hun toevertrouwde taken goed ten uitvoer te kunnen brengen. Op dit alles is dit privacy-statement van toepassing. De persoonsgegevens die hierop betrekking hebben worden door de interne ICT-afdeling opgeslagen en beheerd. Fysieke exemplaren worden in een aparte ruimte achter slot en grendel zorgvuldig bewaard. De parochies houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige Europese privacywet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

De parochie hanteren hieromtrent over het algemeen een bewaartermijn aan van minimaal 7 jaar. Fysieke exemplaren (documenten) kunnen onbeperkt bewaard. In het onderstaande worden onder ‘gegevens’ ook bedrijfs- en of persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

• Bent u een online bezoeker van deze website?
Als u onze website bezoekt dan verstrekt u gegevens aan de parochie zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van de parochie. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden, voor zover deze aan de parochie worden doorgegeven, ook locatiegegevens gebruikt afkomstig van uw mobiele apparaat of -gegevens afgeleid van uw IP-adres. Als u een e-mail verstuurt via de website dan zal deze mail worden bewaard voor onbepaalde tijd.

• Bent u een zakelijke relatie bij of van de parochie?
De parochie gebruikt de door u verstrekte gegevens (o.a. Bedrijfsnaam, vestigingsgegevens, KvK-nummer, btw-nummer, tel.nr, contactpersoon, e-mailadres, bankrekeningnummer, administratieve gegevens, overeenkomst) om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst(en)
inzake afname diensten (o.a. pachtovereenkomsten). Uw gegevens worden bewaard tot minimaal zeven jaar na afloop van de overeenkomst. Op al onze leveringen, opdrachten, publicaties en documenten is het privacy-statement van toepassing

• Bent u een parochiaan van de parochie?
De parochie gebruikt met uw toestemming diverse persoonsgegevens die nodig zijn voor opname in kerkregisters van: doopsel/ eerste heilige communie/ vormsel; huwelijk; overlijden; misintenties en al dan niet gestichte jaargetijden; deelname kerkbalans; ANBI-overeenkomsten. De volgende persoonsgegevens komen wisselend aanbod in de hierboven genoemde onderdelen: naam, doopnamen, achternaam, gegevens ouders, gegeven peter en meter, geboortedatum, overlijdensdatum, naam bedienaar, bankrekeningnummer, bedragen, naam getuigen en andere gegevens die van toepassing zijn. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd zowel fysiek als digitaal opgeslagen.

• Bent u een vrijwilliger van de parochie?
De parochie gebruikt de door u verstrekte gegevens (o.a. persoonsgegevens, geboortedatum, naam/adres/woonplaatsgegevens + tel. gegevens, e-mailadres en code functie) om uitvoering te geven aan de met u gesloten vrijwilligersovereenkomst/- afspraak. Uw gegevens worden voor
onbepaalde duur bewaard.

Gerechtvaardigde belangen

De gerechtvaardigde belangen op basis waarvan de parochie persoonsgegevens verwerken, zijn:
• een doelmatige organisatie van de rooms-katholieke kerkelijke gemeenschap in groter kerkelijk verband;
• het onderhouden van contact met leden, bestuursleden en functionarissen binnen en buiten de Rooms-Katholieke Kerk en parochie;
• het voeren van correspondentie;
• het uitvoeren van de kerkelijke opdracht van hogerhand.
• binnenkerkelijk gebruik (bij gerechtvaardigde activiteiten en passende waarborgen mogen hogere gevoelige gegevens binnen de kerken intern gebruikt worden)

Bijzondere persoonsgegevens

De website en diensten van onze parochies hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de ouders/voogd/verzorger. De parochie kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat de parochie
zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons op, zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Beveiliging gegevens

De parochies maken gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw bedrijfs- en/ of persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde schijven. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd en beveiligd systeem;
• Wij nemen fysieke maatregelen (gedegen hang- en sluitwerk + afgesloten ruimte) voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn en waar fysieke exemplaren zijn gestored;
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
• Wij houden logs bij van alle opvragingen van bedrijfs- en of persoonsgegevens;
• Er zijn binnen de parochie diverse bevoegdheden aangeduid waardoor alleen sommige leden van het bestuur bij de bedrijfs- persoonsgegevens kan;
• Er worden digitale en fysieke back-ups gemaakt. Deze worden afzonderlijk beveiligd (zowel digitaal (gebruikersnaam + wachtwoord) en fysiek in de vorm van een degelijke afgesloten ruimte en of kast).
• Er is een actuele sleutellijst + registratieformulier aanwezig;
• Wij hebben verwerkersovereenkomsten van onze externe partner(s). Als er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op.

Gebruik van Cookies

Deze website maakt bij het aanbieden van zijn producten en/ of diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u hieronder. Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen ‘cookies’). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die u bezoekt.
Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen.

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded’ elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van het cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt.
Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies of het inschakelen van ‘do not track’ ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Wilt u
cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze verklaring raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Onze parochies sluiten dan ook iedere aansprakelijkheid bij het
gebruik van websites van derden uit.

De parochie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien dit nodig is, voor binnenkerkelijk gebruik of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Als u een vraag of verzoek heeft dan kunt u een e-mail sturen naar ons te sturen et een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Uw BSN, geboortedatum en foto mag u dan afschermen. De parochie zal in beginsel binnen twee weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal de parochie de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht, om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. De parochie stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht.  Als de parochie de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt de parochie u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien de parochie niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan de parochie u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

De parochie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-statement. Check daarom regelmatig het privacy-statement voor eventuele aanpassingen. De verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens is onderworpen aan het Nederlands recht. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid dan kunt u in eerste instantie contact met ons opnemen. Daarnaast kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier, gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, uw klacht doorgeven. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bij deze het eigen privacy-statement van de parochie Vlodrop. Indien U akkoord gaat resp. bent met het beheren en bewaren van Uw persoonlijk gegevens in en door de parochie, gelieve dat dan aan te geven middels bijgaand formulier.